Kodeks etyczny

Kodeks etyczny przyjęty w pracy redakcyjnej czasopisma

„Studia Nauk Teologicznych”

Zasady etyczne, jakie stosuje redakcja „Studiów Nauk Teologicznych PAN”, są zgodne
z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics):
– https://publicationethics.org/
– oraz https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf.

Zgodnie z tymi wytycznymi do respektowania norm etycznych w procesie publikacji artykułu zobowiązane są wszystkie podmioty zaangażowane w pracę nad publikacją: autorzy, redaktorzy (tematyczni, merytoryczni, językowi), rada naukowa, recenzenci oraz wydawca.

1. Zasady etyczne obowiązujące autora:

Autorstwo publikacji: Autorem publikacji jest ten, który wniósł istotny wkład w jej koncepcję, wykonanie oraz ostateczną interpretację danych. Każdy, kto miał wpływ na te elementy pracy, winien zostać podany wśród autorów.

Rzetelność naukowa: Publikacja powinna zostać przygotowana skrupulatnie według wytycznych redakcji. A zatem musi zawierać dane umożliwiające identyfikację źródeł oraz jasny, przejrzysty sposób prezentacji informacji. W bibliografii należy przedstawić wszystkie publikacje wykorzystane przy pisaniu artykułu.

Oryginalność i plagiat: Plagiat czy fałszowanie danych w artykule naukowym są niedopuszczalne. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne oraz oryginalne prace.

2. Zasady etyczne obowiązujące redakcję:

Monitorowanie standardów etycznych: Redakcja odpowiada za przestrzeganie najwyższych standardów etycznych procesu publikacji w czasopiśmie. W tym celu kontroluje na bieżąco wszelkie działania na każdym etapie publikacji, a w razie potrzeby przeciwdziała nadużyciom.

Przejrzystość i otwartość (zasada fair play): Nadesłane artykuły redakcja ocenia jedynie pod względem merytorycznym. Na ocenę nie wpływają takie czynniki, jak: rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy poglądy polityczne autorów.

Decyzje dotyczące publikacji: Redakcja, po zapoznaniu się z recenzjami, podejmuje decyzję ostateczną na temat przejęcia lub odrzucenia artykułu. Przy podejmowaniu decyzji bierze pod uwagę takie czynniki, jak: wartość naukową pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada poufności: Redakcja zobowiązana jest do zachowania poufności w zakresie danych na temat zgłaszanych do publikacji prac i jej autorów. Informacje na temat danego artykułu posiadają jedynie: autor, recenzenci (przy czym autor i recenzenci nie znają swoich personaliów – double blind review), redaktor naczelny, redaktor prowadzący dany numer lub odpowiedzialny za artykuł oraz wydawca.

Konflikt interesów: Artykuły nie przeznaczone do publikacji nie mogą być wykorzystane przez redakcję w żaden sposób i do żadnych celów naruszających własność intelektualną autora.

Rzetelność naukowa: Redakcja odpowiada za poziom etyczny i merytoryczny czasopisma i dlatego ma prawo do weryfikacji danych zamieszczonych w nadesłanym artykule, naniesienia poprawek, jeśli jest taka potrzeba. W przypadku wykrycia plagiatu, redakcja ma prawo wycofać tekst.

Wycofanie tekstu: Redakcja ma prawo do wycofania artykułu z publikacji w następujących sytuacjach:
– nadesłany artykuł (lub jego znaczące fragmenty) został wcześniej opublikowany w innym źródle,
– artykuł zawiera dane nieprawdziwe, błędne, sfałszowane, skradzione (przepisane z innego tekstu).

Zapora ghost writing i guest autorship: Redakcja prowadzi selekcję nadesłanych artykułów zgodnie z zasadami zapory ghostwriting i guest authorship. W celu przeciwdziałania podobnym przypadkom redakcja wymaga od autorów przedstawienia wkładu autorów w powstanie publikacji (z dodatkowo podaną afiliacją oraz przypisaniem autorstwa do poszczególnych części publikacji); główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.

3. Zasady obowiązujące recenzenta:

Poufność: Recenzent zobowiązany jest traktować recenzowany artykuł jako dokument poufny. Może o nim informować jedynie osoby pisemnie do tego upoważnione.

Obiektywizm: Recenzent zwraca wyłącznie uwagę na wartość merytoryczną publikacji. Nie ocenia i nie krytykuje autora. W recenzji stara się być obiektywny. Ocenę artykułu przedstawia za pomocą przejrzystych argumentów.

Odpowiedzialność za terminowość procesu recenzyjnego: Recenzent, który zgadza się na zrecenzowanie artykułu jest odpowiedzialny za wykonanie swej pracy w ustalonym z redakcją czasie.

Konfliktu interesów: Wszelkie informacje oraz koncepcje naukowe uzyskane w wyniku procedury recenzyjnej nie mogą zostać wykorzystane do osobistej korzyści recenzenta. Recenzentem nie może być osoba bezpośrednio zaangażowanie w powstawanie publikacji.