O czasopiśmie

„Studia Nauk Teologicznych PAN” (ISSN: 1896-3226; eISSN: 2719-3101) jest to rocznik wydawany przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Współwydawcą czasopisma jest Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Czasopismo ukazuje się od 2006 roku. W parametryzacji czasopism MEiN w 2021 roku otrzymało 70 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Index Copernicus, EBSCO, w Czytelni Czasopism PAN, Most Wiedzy.

Celem „Studiów Nauk Teologicznych PAN“ jest prezentowanie badań polskich i zagranicznych badaczy podejmujących problematykę z zakresu teologii, religiologii oraz dyscyplin pokrewnych. Celem pośrednim jest także promocja międzynarodowego i interdyscyplinarnego dialogu w dziedzinie teologii, a także jej powiązań z innymi obszarami badawczymi.

Nasz rocznik to miejsce i przestrzeń dla akademickiej i naukowej wymiany myśli i badań zarówno młodych, jak i doświadczonych badaczy. Dbamy o najwyższe standardy merytoryczne oraz etyczne pisma, poddając nadesłane artykuły wnikliwej recenzji i ocenie. Szczególnie ważne dla nas tematy to te pochodzące z obszaru nauk teologicznych. Otwarci jesteśmy na problematykę teologiczną zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Mając zatem na względzie bogatą i długą tradycję naukową teologii, zgłębiamy jej różne aspekty z perspektywy XXI wieku, uwzględniając przy tym aspekt ekumeniczny, a więc prezentując badania naukowe prowadzone w ramach różnych denominacji chrześcijańskich.

Redakcja „Studiów Nauk Teologicznych PAN” przyjmuje
wyłącznie teksty dotychczas niepublikowane.

Opublikowane artykuły są dostępne w Czytelni Czasopism PAN,
w zakładce „Archiwum“ oraz na Platformie CzasKUL

Każdy numer ma swój główny temat wiodący (dział ARTYKUŁY), pozostałe teksty opublikowane są w dziale VARIA. W każdym numerze jest także dział RECENZJE I OMÓWIENIA.

Czasopismo otrzymało dofinansowanie na lata 2019-2020 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Umowa nr 123 / WCN / 2019/1 z dnia 26 lipca 2019 roku.