O czasopiśmie

„Studia Nauk Teologicznych PAN” (ISSN: 1896-3226) to rocznik wydawany przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Współwydawcą czasopisma jest Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Czasopismo ukazuje się od 2006 roku.

Czasopismo „Studia Nauk Teologicznych PAN” jest indeksowane w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Index Copernicus oraz w Czytelni Czasopism PAN (http://journals.pan.pl/dlibra/journal/119336)

Zasady  etyki publikacyjnej, jakie  stosuje Redakcja Studiów Nauk Teologicznych, są zgodne z wytycznymi

Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

oraz

https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

 

W parametryzacji czasopism MNiSW w 2015 r. czasopisma uzyskało 12 punktów

Chociaż jest to czasopismo polskiego środowiska teologicznego i większość tekstów jest publikowana w języku polskim, publikujemy także teksty w językach kongresowych. W czasopiśmie są publikowane artykuły o tematyce teologicznej, religiologicznej oraz dyscyplin pokrewnych.

Przyjmujemy wyłącznie teksty, które dotychczas nie były publikowane
w wersji papierowej bądź w Internecie. Publikacja nie jest związana z kosztami ze strony autorów. Opublikowane artykuły są dostępne w Czytelni Czasopism PAN
http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/journal/110263

Każdy numer ma swój temat wiodący, którego dotyczy większość z publikowanych tekstów (dział TEMAT WIODĄCY). Inne teksty umieszczone są w dziale VARIA. Każdy numer ma również dział RECENZJE I OMÓWIENIA, w którym zamieszczane są recenzje nowych publikacji oraz sprawozdania.